همکاری

 • کد شهر را بدون صفر وارد کنید برای مثال 031 را 31 وارد کنید
 • لطفا به ازای هر مقطع دکمه (+) را بزنید و اطلاعات را وارد کنید لطفا از آخرین مقطع تحصیلی فیلدها را پر کنید
  رشته تحصیلیدانشگاه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • لطفا به ازای هر سابقه دکمه (+) را بزنید و اطلاعات را وارد کنید
  سمتشرکت، موسسه یا سازمانسال و ماه شروعسال و ماه اتمامتوضیح مختصر مسئولیت ها 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ذکر نام نرم افزار یا مهارت و تشریح میزان آشنایی در یک خط . به ازای هر مهارت دکمه (+) را بزنید
  افزودن یک ردیف جدید
 • اینجانب با ارسال این فرم و در نظر گرفتن اخلاق کاری متعهد می گردم که تمام اطلاعات وارد شده صحیح بوده و پر کردن این فرم هیچ مسئولیتی را برای پذیرش اینجانب بعهده گاندو نمی گذارد . تایید این متن به منزله امضای آن است.